• 2 men Cabin
  • bridge
  • common toilet
  • common toilet
  • crew mess
  • kiosk
  • Luggage storage
  • Pantry
  • passenger deck
  • passenger deck
  • passenger deck